Miljö & Kvalité


KMA
Vi skapar förtroende hos våra kunder genom vår förmåga och vår vilja att leverera rivnings- och saneringstjänster med hög kvalitet som uppfyller kundens krav och förväntningar. Vi har ett aktivt och förebyggande miljö- och arbetsmiljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vår ambition är att kunden ska se oss som det självklara valet vid val av rivnings- och saneringsentreprenör.
Grundläggande principer för Håltagarna i Skåne AB/LA Demolition AB är att lagar och andra miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökrav efterlevs och att vi aktivt och kontinuerligt förbättrar vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi arbetar utifrån vårt ledningssystem som omfattar kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Våra grundläggande riktlinjer inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är:

Kvalitet
• vi levererar felfria rivnings- och saneringstjänster i rätt tid och till rätt pris med den kvalitet som överensstämmer med kundens förväntningar
• vi kvalitetssäkrar rivningsprocessen från start till överlämnad slutprodukt
• vi har en tydlig organisation med klara ansvarsförhållanden och
  engagerad personal
• vi har en aktiv kommunikation med såväl kunder som leverantörer

Miljö
• vi sorterar restprodukter för högsta möjliga återanvändning, återvinning och omhändertagande av farligt avfall
• vi skapar insikt och förståelse för miljöfrågor genom att utbilda och utveckla personalen
• vid bedömning av underentreprenör ställer vi samma miljökrav som vi har på oss själva
• vi utnyttjar effektivt vår maskin/ fordonspark för att minska onödig miljöbelastning
• vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid val av rivningsmetoder, material och produkter under rivningen av
  varje enskilt objekt

Arbetsmiljö
• vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor genom riskanalyser och arbetsberedningar
• vi har förståelse för att alla olyckor och tillbud har en orsak och därmed kan förebyggas
• vi använder erfarenheter från tidigare olyckor och tillbud i det förebyggande arbetet
• arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att skapa en säker arbetsmiljö